BLOG Citește ultimele articole publicate!

Termeni și condiții
Aceste reguli stabilesc modul în care terţii pot folosi sau pot face în alt fel referire la identitatea vizuală, imaginile, pictogramele, sloganurile, bannerele etc, care se regăsesc pe site-ul www.mihaiaschilian.com.
Păstrarea unei bune reputaţii este foarte importantă pentru noi, iar elementele folosite pe acest site sunt active valoroase şi sunt protejate de legile aplicabile ale mărcii comerciale, drepturilor de autor şi alte legi referitoare la proprietatea intelectuală.

1. Termeni generali

În înțelesul termenilor și condițiilor:
“Site” înseamnă în continuare pagina de internet www.mihaiaschilian.com. “Administratorul site-ului” înseamnă în continuare Mihai Așchilian cu sediul pe strada George Barițiu nr. 24, Cluj-Napoca, jud. Cluj. “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe site și / sau orice modul sau componentă a acestuia. ”Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul.

Neacceptarea acestor termeni și condiții ori, după cum sunt formulate în prezentul act, obligă utilizatorul să înceteze de îndată accesarea site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricarei pagini și / sau utilizarea serviciului, precum și a oricărei componente constituie o acceptare în întregime și necondiționată a termenilor și conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.

2. Drepturile asupra conținutului site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparțin administratorului site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul site-ului.

În cazurile în care conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, este preluat de administratorul site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și a regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înteleg și acceptă că administratorul site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe site au doar un caracter informativ și orientativ, și că administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea conținutului site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care adminstratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu site-ul, conținutul acestuia, serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreuneia dintre prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii conținutului site-ului.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al administratorului site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală, parțială sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale. Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare ale conținutului site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: contact@mihaiaschilian.com.

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea administratorului site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către administratorul site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe site. Administratorul site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

3. Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, administratorul site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către administratorul site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, statistică, și/sau furnizare de bunuri și servicii.

Fiecare utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a-și crea un cont valabil și pentru a beneficia de serviciul oferit de către administratorul site-ului.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că ștergerea datelor lor personale va fi urmată de ștergerea contului lor din sistem și de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de către administratorul site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care să o trimită apoi prin poștă la adresa administratorului site-ului sau prin e-mail la adresa: contact@mihaiaschilian.ro.

4. Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă că site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de administratorul site-ului utile în legătură cu conținutul site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către administratorul site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către administratorul site-ului. În momentul în care utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

5. Politica AntiSpam

* Confidențialitatea datelor private

Administratorul site-ului nu va divulga, vinde sau închiria informații personale ale utilizatorilor, decât în cazul în care cererea se face de o instanță de judecată, în condițiile legii. Toate informațiile colectate sunt utilizate doar în scopul de a facilita comunicația cu utilizatorul.

6. Limitarea răspunderii

Administratorul site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către utilizatori. Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și veridicitatea informației de pe site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvențe, modul al conținutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca furnizarea serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, administratorul site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informații și date din conținutul site-ului, inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfunctionalități sau erori în funcționarea site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus sunt cauzate în mod direct și exclusiv din culpa gravă a administratorului site-ului.

În mod expres, utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul, precum și din utilizarea conținutului site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră administratorul site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al administratorului site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despagubească integral pe administratorul site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul.

7. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor și ale administratorului site-ului, prevăzute de termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu termenii și condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a județului Cluj.

8. Modificarea termenilor și condițiilor

Administratorul site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din termeni și conditii sau termenii și condițiile în intregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciu, ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și / sau utilizarea în orice mod a serviciului.